1ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส่วนอุทยานฯ
โทร. 0 3220 0120 หรือ 0 3221 1025 ต่อ 701
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. กำกับดูแลเกี่ยวกับฐานข้อมูลของ
ฝ่ายบริหารทั่วไปอีกหน้าที่หนึ่ง
2. จัดซื้อ/จัดจ้าง, ควบคุมทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ 3. การรับ-ส่ง หนังสือของส่วน และจัดเก็บเอกสาร

กาน (รัตติกาล)
086-0674022

รัตน์ (รัตนา)
089-5112509
แอร์ (รัตน์ติกาญจน์)
087-3669039
4. พิมพ์งานฝ่ายบริหาร, แจ้งเวียนหนังสือ, ควบคุมทะเบียนหนังสือของฝ่าย, จัดเก็บเอกสาร 5. คัดกรองแฟ้มเสนอ ผอ.ส่วน, ขออนุมัติไปราชการ, การลา, ทำงบเดือน 6. ลงรับใบสำคัญ, คุมยอดการเบิกจ่ายเงิน,
ขออนุมัติจ้าง, เบิกค่าสวัสดิการ

เจิน (ไพจิตร)
08-0650-4509

ก้อย (ประภารัตน์)
087-1581133
ป๋องเล็ก (จันทิมา)
086-1656698
7. งานฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล, งานเงินรายได้, งานร้องเรียน, ทำ powerpoint ที่ประชุมสำนักฯ 8. พิมพ์งานฝ่ายบริหาร, แจ้งเวียนหนังสือ, ควบคุมทะเบียนหนังสือของฝ่าย, จัดเก็บเอกสาร
นิกส์ (พิชญา)
086-1715626
หญิง (จุฑาลักษณ์)
  09-0763-1032
   
ฝ่ายแผนงานอุทยานแห่งชาติ และฝ่ายวิชาการ
9 . คำรับรอง(ตัวชี้วัด), PMQA, การบริหาร ความเสี่ยง,ควบคุมภายใน, เครื่องมือ PART, รายงาน อส.301, รายงานประจำเดือน, รายงานผู้ตรวจฯ, รายงานเงินรายได้,กรอกข้อมูล e-Project, จัดทำฐานข้อมูล 10.ตรวจสอบแผน อส.201/204, ตรวจสอบ
โครงการเงินรายได้ เพื่อของบประมาณ, สรุปคำของบประมาณประจำปี, ข้อมูลแผนงบประมาณ,ประสานงานวิจัย
 
เฟรม (ตรีนุช)
087-0027373
เปิ้ล (พลอยภัทร์ชา)
084-6747924
ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร
11. กำกับ ดูแลงานฝ่ายอนุรักษ์อีกหน้าที่หนึ่ง 12. งานด้านการป้องกัน, รายงานผลคดี, โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 13. งานด้านการป้องกัน, รายงานผลคดี, โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
กาน (รัตติกาล)
086-0674022
ตุ้ม (ศิริพร)
081-9429397
แรม (รพรพรรณ)
083-8431105
ฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมาย
14. ดูแล กำกับงานฝ่ายนันทนาการฯ 15. รายงานสถิตินักท่องเที่ยว และบ้านพัก, การเบิกบัตรค่าบริการ, การจองบ้านพักออนไลน์, การขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์, คุมทะเบียน การแจกจ่ายแผ่นพับ 16.พิมพ์งานฝ่ายนันทนาการ, กรอกข้อมูล ในระบบฐานข้อมูลออนไลน

แอม (ปรีดาภรณ์)
089-0559358

ส้มโอ (จารุวรรณ)
087-1640863
นวล (พรรษา)
087-5469446
ฝ่ายจัดการทรัพยากรและฝ่ายกิจการพิเศษ
17. งานอนุญาตขอใช้ประโยชน์พื้นที่ี่อุทยานฯ, ขออนุญาต ดำเนินกิจการท่องเที่ยว, งานด้าน จัดการอุทยานฯ
18. งานฝ่ายกิจการพิเศษ, โครงการมีส่วนร่วม,
คณะกรรมการPAC, โครงการพระราชดำริ, อื่นๆ
 

แนน (พรรณิษา)
092-5913278

นุ่น (สุขปการ)
091-6061805
 

 

1
National Park Division, Protected Area Regional Office 3 (Banpong)
54/10 Khailuang Rd., Banpong, Ratchaburi 70000 Thailand
Tel. 032 200120 Fax : 032 200119 E-mail : np3banpong@gmail.com