ประวัติความเป็นมา

          ส่วนอุทยานแห่งชาติ ได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 221/2548 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 และได้กำหนดหน่วยงานภายใน และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ที่ 2934/2548 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 โดยให้ส่วนอุทยานแห่งชาติมีหน้าที่รับผิดชอบ
         1) กำหนดแผนปฏิบัติการและประสานการจัดทำแผนด้านการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่
         2) ควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และประสานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานบริหารของอุทยานแห่งชาติในพื้นที่รับผิดชอบ
         3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งการบริหารงานของส่วนอุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน 6 ฝ่าย ดังนี้
         1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
         2. ฝ่ายจัดการทรัพยากร
         3. ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร
         4. ฝ่ายแผนงานอุทยานแห่งชาติ
         5. ฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมาย
ุ         6. ฝ่ายวิชาการ


หน่วยงานภาคสนามในสังกัด ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ 9 แห่ง วนอุทยาน 3 แห่ง ดังนี้
 

 • อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุร
 • อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์  จังหวัดกาญจนบุรี
 • อุทยานแห่งชาติไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี
 • อุทยานแห่งชาตเขาแหลม  จังหวัดกาญจนบุรี
 • อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์  จังหวัดกาญจนบุรี
 • อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี
 • อุทยานแห่งชาติลำคลองงู  จังหวัดกาญจนบุรี
 • อุทยานแห่งชาติพุเตย  จังหวัดสุพรรณบุรี
 • อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี
 • วนอุทยานพระแท่นดงรัง  จังหวัดกาญจนบุรี
 • วนอุทยานพุม่วง  จังหวัดสุพรรณบุรี
 • วนอุทยานถ้ำเขาน้อย  จังหวัดราชบุร

 

1

National Park Division, Protected Area Regional Office 3 (Banpong)
54/10 Khailuang Rd., Banpong, Ratchaburi 70000 Thailand
Tel. 032 200120 Fax : 032 200119 E-mail : np3banpong@gmail.com