การบริหารงานของส่วนอุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วยหน่วยงานภายในส่วน จำนวน 6 ฝ่าย

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

   
1.1 งานด้านสารบรรณและธุรการทั่วไป
          1.1.1 กำกับ ดูแล และปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          1.1.2 ควบคุม ดูแลเวลาทำการ ตรวจสอบการลา การขออนุมัติไปราชการ การไปศึกษาต่อการอบรม การดูงาน และจัดทำงบเดือนเวลาทำการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
          1.1.3 ควบคุม ดูแลการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์และสาธารณูปโภคของส่วนฯ ให้เป็นไปตามมาตรการการประหยัดพลังงาน
          1.1.4 ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของส่วนฯ การจัดเตรียมสถานที่ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานการประชุม
    1.2 งานด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ
          1.2.1 ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ) ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย รวมทั้งจัดทำทะเบียนควบคุมยอดงบประมาณทุกประเภท
          1.2.2 เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด
          1.2.3 ตรวจสอบและติดตามการจัดเก็บเงินรายได้ และสรุปรายงานการรับและนำส่ง
เงินรายได้ของอุทยานแห่งชาติในสังกัด
    1.3 งานด้านพัสดุ
          1.3.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุของส่วนฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมจัดทำฐานข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ของส่วนฯ
          1.3.2 รวบรวมและจัดทำทะเบียนพัสดุของหน่วยงานในสังกัด
          1.3.3 ควบคุม ดูแลอาคารสถานที่ ยานพาหนะและครุภัณฑ์อื่นๆ ของส่วนฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          1.3.4 ดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดำเนินงาน และบุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ
     1.4 งานด้านการบริหารงานบุคคล
          1.4.1 ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรของส่วนฯ
          1.4.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้าย การช่วยปฏิบัติราชการ การขอปรับเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
          1.4.3 ดำเนินการหรือประสานงาน และติดตามผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนบุคคล หรือหน่วยงานในสังกัด
     1.5 ประสานงานและรวบรวมผลการตรวจราชการของผู้บริหารทุกระดับ
     1.6 ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรประจำฝ่าย
นายสรรค์พนธ์  ลาภนิมิตรชัย
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
นางสาวรัตติกาล  รักดี
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
1
นางสาวรัตนา  พิมเสน
พนักงานราชการ
ประจำฝ่าย
นางสาวจันทิมา ศุภพันธุ์มณี
พนักงานจ้างเหมา
ประจำฝ่ายฯ
นางสาวประภารัตน์ เสลาหอม
พนักงานจ้างเหมา
ประจำฝ่ายฯ
นางสาวพิชญา  เนียมคล้ำ
พนักงานจ้างเหมา
ประจำฝ่ายฯ
 
นางสาวสุขปการ ศรีราม
พนักงานจ้างเหมา
ประจำฝ่ายฯ
นางสาวรัตน์ติกาญจน์ เนียมสร
พนักงานจ้างเหมา
ประจำฝ่ายฯ
นางไพจิตร  เจนวีรวัฒน์
พนักงานจ้างเหมา
ประจำฝ่าย

2. ฝ่ายแผนงานอุทยานแห่งชาต
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

    2.1 ควบคุม และตรวจสอบแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน (อส 201 และอส 204) ตามแผนงานปกติและแผนงานเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด

    2.2 ดำเนินการตรวจสอบแผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติเพิ่มเติม และแผนงาน/โครงการที่ขออนุมัติใช้เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาต

    2.3 ประสานและรวบรวมแผนงาน/โครงการงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด

    2.4 รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินประจำเดือนและรายงานประจำปีของส่วนฯ ตามแผนงานปกติและแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาต

    2.5 รวบรวมและจัดทำคำของบประมาณประจำปีของส่วนฯ และหน่วยงานในสังกัด

    2.6 ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ

    2.7 ดำเนินการตามแนวทางจัดวางระบบควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใสสะอาด และแนวทางอื่นๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

    2.8 ดำเนินการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (เครื่องมือ PART)

    2.9 กำกับ ดูแล ให้การปฏิบัติงานของส่วนฯ เป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

    2.10 ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 3. ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  

     3.1 รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลของอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประกอบด้วยข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรการท่องเที่ยว และสถิติอื่นๆ   ที่เกี่ยวข้องกับอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

     3.2 ประสานและติดตามผลการศึกษาวิจัยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน  และจัดทำฐานข้อมูลการอนุญาตให้ทำการศึกษาวิจัยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

     3.3 ดำเนินการหรือประสานการดำเนินงานตามพันธกรณีเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ ด้านทรัพยากรป่าไม้  สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ

     3.4 ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย   

บุคลากรประจำฝ่ายแผนงานอุทยานแห่งชาติ และฝ่ายวิชาการ
นางคณิสรา  เชฐบัณฑิตย์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายฯ
นางพลอยภัทร์ชา  อารีย์รอบ
พนักงานจ้างเหมา
ประจำฝ่ายฯ
นางสาวตรีนุช  ตั้งเกียรติขุนหาญ
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ประจำฝ่ายฯ

4. ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

    4.1 ควบคุม กำกับ ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองและรักษาทรัพยากรในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยานในภาพรวม ให้เป็นไปตามหลักการจัดการอุทยานแห่งชาติ ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

    4.2 ตรวจสอบพิจารณาแผนและมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

    4.3 ประสานการสนธิกำลังระหว่างหน่วยงาน เพื่อการคุ้มครองและดูแลรักษาพื้นที่

    4.4 ประสานงานร่วมแก้ไขปัญหา และดำเนินการเกี่ยวกับคดีและของกลาง

    4.5
ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสายด่วน 1362 เกี่ยวกับ  การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติ

      4.6 ประสานงานการปฏิบัติตามแนวทางการใช้อำนาจทางปกครอง ตามมาตรา 22   แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

      4.7 รวบรวมการรายงานผลการดำเนินการด้านการป้องกันทรัพยากรป่าไม้ และประสานกับส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

    4.8 ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรประจำฝ่าย
นายชัยยา  ห้วยหงษ์ทอง
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายฯ
นางสาวรัตติกาล  รักดี
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายอีกหน้าที่หนึ่ง
นางสาวรพรพรรณ เทศมาก
พนักงานราชการ
ประจำฝ่ายฯ
นางสาวศิริพร  ม่วงทองเกตุ
พนักงานจ้างเหมา
ประจำฝ่ายฯ

5. ฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมาย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

    
5.1 ควบคุม ติดตาม และประสานงานด้านการบริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน การจัดเก็บและการรักษาเงินรายได้ ตลอดจนแก้ปัญหาอันเกิดจากการท่องเที่ยว

    5.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตสื่อ การประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ให้เกิดความรักและความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการตรวจสอบเนื้อหาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธืของหน่วยงานในสังกัด

    5.3 ให้บริการข้อมูลด้านการบริการการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน การจองบ้านพัก และการดำเนินการเกี่ยวกับการยกเว้น และการลดหย่อนค่าบริการและที่พัก

    5.4 ควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์หรือสื่อภายในประเทศ

    5.5 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะและอื่นๆ ในแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

    5.6 ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรประจำฝ่าย
นายศากร  อนุกูล
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายฯ
นางสาวปรีดาภรณ์  คำที
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
นางสาวพรรษา  ใจแก้ว
พนักงานจ้างเหมา
ประจำฝ่ายฯ
นางสาวจารุวรรณ กุลีน้อย
พนักงานจ้างเหมา
ประจำฝ่ายฯ


ุ6. ฝ่ายจัดการทรัพยากร
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

    6.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ จัดตั้ง ขยายหรือเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

    6.2 ควบคุม และติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและ วนอุทยาน  ให้เป็นไปตามหลักการจัดการอุทยานแห่งชาติ และกฎระเบียบ

    6.3 ควบคุม กำกับ ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ การอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัย และการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ

    6.4 กำหนดแผน มาตรการ และดำเนินการประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการความขัดแย้งกับชุมชน และการแก้ไขปัญหาที่ดิน

    6.5 ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการหรือแผนงานเพื่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

    6.6 ดำเนินการเกี่ยวกับแผนงานและกิจกรรมตามแนวพระราชดำริและแนวนโยบาย
ที่เกี่ยวข้อง ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาในเขตพื้นที่เฉพาะ งานด้านการฟื้นฟูสภาพป่า และโครงการเฉพาะกิจอื่นๆ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

    6.7 ประสานและติดตามผลการดำเนินการตามแผนงานหรือแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ หรือเข้าไปดำเนินการก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อกำกับ ดูแลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

    6.8 ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรประจำฝ่าย
นายสงคราม  ปัณดิษฐโต
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายฯ
นางสาวพรรณิษา  สังข์ทอง
พนักงานจ้างเหมา
ประจำฝ่ายฯ
 
 
 
1
National Park Division, Protected Area Regional Office 3 (Banpong)
54/10 Khailuang Rd., Banpong, Ratchaburi 70000 Thailand
Tel. 032 200120 Fax : 032 200119 E-mail : np3banpong@gmail.com