11111
11111
11111

 


โครงสร้างการบริหารงานของส่วนอุทยานแห่งชาต

 
 
ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
 
 
 
นายธรรมรัฐ  วงศ์โสภา
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนฯ
โทร. 08-1856-6518
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายจัดการทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานฯ/วิชาการ
ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร
ฝ่ายนันทนาการ
และสื่อความหมาย

นายสรรค์พนธ์ ลาภนิมิตรชัย
นักวิชาการป่าไม้
ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
โทร. 08-9914-3852

นายสงคราม  ปัณดิษฐโต
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
โทร. 08-9916-8223

นางคณิสรา  เชฐบัณฑิตย์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
โทร. 08-9381-4433

นายชัยยา  ห้วยหงษ์ทอง
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
โทร. 081-9148791

นายศากร  อนุกูล
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
โทร. 08-1928-4569

         
         
1
National Park Division, Protected Area Regional Office 3 (Banpong)
54/10 Khailuang Rd., Banpong, Ratchaburi 70000 Thailand
Tel. 032 200120 Fax : 032 200119 E-mail : np3banpong@gmail.com