แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

1. อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
2. อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
3. อุทยานแห่งชาติไทรโยค
4. อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
5. อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
6. อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
7. อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
8. อุทยานแห่งชาติพุเตย

9. อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
ไทยประจัน

 

ข้าราชการ/พนักงานควรรู้
จรรยาข้าราชการกรมอุทยานฯ
1 อยากรู้เรื่อง PMQA คลิก
1 อยากรู้เรื่อง PART คลิก
1 ชุดคำถามเครื่องมือ PART
1 แผน PART กรมอุทยานฯปี 50
1 กิจกรรมดำเนินการตามแผน
1 ทำความเข้าใจกับแผนฯการติดตั้ง
และใช้เครื่องมือPARTของหน่วยปฏิบัติ
 
ควบคุมภายใน 1
1 แนวทางการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน
1 แบบ ปย.1
1 ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน
1 ตัวอย่างรายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบฯ (ระดับกรม)
1 แบบ ปย.2
1 ตัวอย่างรายงานการประเมินผล
และการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 
การอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติ

1 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติฯ
ว่าด้วยการเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ใน
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2552

- ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการถ่ายทำ
- ขั้นตอนการขออนุญาต

1ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติฯ
ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจการ
ท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. 2547

-ขั้นตอนการขออนุญาต

1 การขออนุญาตสิ่งก่อสร้างในอุทยานฯ
ตามมาตรา 19

-ขั้นตอนการขออนุญาต

1 พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540
- ขั้นตอนการขออนุญาต

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเว็บไซต์เมื่อ
30 May, 2014

ถ้ำธารลอดจุดชมวิวเนินสวรรค์น้ำตกเอราวัณจุดชมวิวเนินสวรรค์ อช.เขื่อนศรี

.. .ยินดีต้อนรับ...สู่เว็บไซต์ส่วนอุทยานแห่งชาติ...สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ..ค่ะ

ส่วนอุทยานแห่งชาติ   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. กำหนดแผนปฏิบัติการและประสานการจัดทำแผนด้านการบริหารจัดการ อุทยานแห่งชาติ ระหว่างหน่วยงาน
ส่วนกลาง และหน่วยปฏิบัติในพื้นที่

  2. ควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และประสานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานของ อุทยานแห่งชาติ และวนอุทยานในพื้นที่รับผิดชอบ

  3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

1

อุทยานแห่งชาติ/วนอุทยานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3
อุทยานแห่งชาติลำคลองงู อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
ไทยประจัน

1

กิจกรรมที่สำคัญในการจัดการอุทยานแห่งชาติ

นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นๆที่สำคัญ ได้แก่่

สร้างฝายชะลอน้ำ
โครงการนักเรียนช่วยปฏิบัติงาน
การมีส่วนร่วม
การขออนุญาตศึกษา หรือ วิจัยในพื้นที่อุทยานแห่งชาต
สำหรับอุทยานแห่งชาติิที่ประกาศแล้ว

  » แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตเข้าร่วมทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์    คลิก

  »
แบบคำขออนุญาตเพื่อ เข้าไปทำการศึกษาหรือวิจัยฯ    (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)
1

สำหรับอุทยานแห่งชาติเตรียมการ

  » ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วย การอนุญาตให้กระทำการเพื่อ ประโยชน์ในการศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2530   คลิก

   » ขั้นตอนการขออนุญาตฯ ตามมาตรา 17   คลิก

   »
แบบฟอร์มการขออนุญาต (ปส.24)  คลิก

สำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติิ คลิก

1

นายธรรมรัฐ  วงศ์โสภา
ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาต
 


จองบ้านพักออนไลน์

 


หลักเกณฑ์
การลดหย่อนบ้านพัก

 

แบบฟอร์มขอใช้บ้านพัก
d
ลดหย่อนค่าตอบแทนที่พัก
d ยกเว้นค่าตอบแทนที่พัก

 
 
ข้อมูลที่สำคัญ
พิกัดที่ตั้งหน่วยงาน
สถิตินักท่องเที่ยว
เงินรายได้อุทยานฯ
 
การปฏิบัติการให้มีสิ่งก่อสร้าง ในอุทยานฯ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504
 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอ
อนุมัติใช้เงินรายได้เพื่อบำรุง
รักษาอุทยานแห่งชาติ
 
 

 

National Park Division, Protected Area Regional Office 3 (Banpong)
54/10 Khailuang Rd., Banpong, Ratchaburi 70000 Thailand
Tel. 032 200120 Fax : 032 200119 E-mail : np3banpong@gmail.com