จำนวนข้อมูล 11  รายการ

ระบบหนังสือเวียน ภายใน สบอ.3 (บ้านโป่ง)

   
้นหาจาก>>เลขที่ :
ค้นหาจาก>>เรื่อง :
 

ลำดับที่ หนังสือเลขที่ / ดาวน์โหลด หนังสือเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง แจ้งเวียนให้กับหน่วยงาน
0011 0901.504/22944 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พิช ฝ่ายการเงิน ธุรการ/แผนงานฯ/ฝ่ายประสานฯ/ประชาสัมพันธ์/พัสดุ
0010 ทส 0901.501/ว 13791 ขอส่งสำเนาหนังสือ ฝ่ายการเงิน ธุรการ/แผนงานฯ/ฝ่ายประสานฯ/ประชาสัมพันธ์/พัสดุ
0009 รบ 0030.1/9734 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2561 ฝ่ายการเงิน ธุรการ/แผนงานฯ/ฝ่ายประสานฯ/ประชาสัมพันธ์/พัสดุ
0008 ทส0901.501/ว9273 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ฝ่ายการเงิน ธุรการ/แผนงานฯ/ฝ่ายประสานฯ/ประชาสัมพันธ์/พัสดุ
0007 ทส.035.3/ว9421 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 มาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค ฝ่ายการเงิน ธุรการ/แผนงานฯ/ฝ่ายประสานฯ/ประชาสัมพันธ์/พัสดุ
0006 ทส.0901.506/ว87038 ลว 19 เมษายน 2561 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีการเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน ฝ่ายการเงิน แผนงาน/ธุรการ/พัสดุ/ประชาสัมพันธ์/ฝ่ายประสาน
0005 นฐ0017.3/ว266 ส่งสำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที นร 0731.2/ว 68 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายประสานฯ
0004 คค 0313.4/ว136 การดำเนินการคณะทำงานมาตรการความปลอดภัยทางน้ำ ฝ่ายประสานราชการ ส่วน กลุ่ม หน่วยงานในสังกัดในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี
0003 กจ.0013.3/ว4488 ลว 12 มี.ค. 61 ขอเชิญร่วมงานพิธี ส่วนอำนวยการ หน.สลักพระ,หน.สมเด็จพระศรีฯ , หน.พหลฯ
0002 ที่ ทส 0913.2/03327 ลว 20 มี.ค.61 การใช้งานระบบหนังสือเวียนอิเลคทรอนิกส์ ส่วนอำนวยการ ทุกหน่วยงาน
0001 คู่มือการใช้ระบบเวียนหนังสือ คู่มือการใช้ระบบเวียนหนังสือ ส่วนอำนวยการ ทุกหน่วยงาน
แสดงหน้าที่ 1/1   [Prev]  1  [Next]

ดูหนังสือทั้งหมด
 
เพิ่มเอกสาร/หนังสือกรุณา Login