โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2549 เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน และส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
          กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้จัดทำโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ ผู้นำ เยาวชนระดับนักเรียนขึ้น เพื่อให้เป็นผู้นำ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายให้อุทยานแห่งชาติ ฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ซึ่งเป็นระดับนักเรียนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ฝึกอบรมเยาวชน รุ่นละ 40 คน

วัตถุประสงค์
     
      เพื่อให้อุทยานแห่งชาติเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่ให้ความรู้ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน ซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติ

      1เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน

      1เพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เนื้อหาของหลักสูตร

      การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ
      1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
      1 การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า
      1 บทบาทเยาวชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      1 กิจกรรมนันทนาการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      1 จริยธรรมเยาวชน
      1 แนวทางการจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมอนุรักษ์ และอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ

1
National Park Division, Protected Area Regional Office 3 (Banpong)
54/10 Khailuang Rd., Banpong, Ratchaburi 70000 Thailand
Tel. 032 200120 Fax : 032 200119 E-mail : np3banpong@gmail.com