โครงการนักเรียน นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาต

            
             กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการนักเรียนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ ในช่วงวันหยุด และปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม ของทุกปี ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุกแห่ง โดยใช้เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ ให้นักเรียน นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานด้านการบริการนักท่องเที่ยว และพัฒนาอุทยานแห่งชาติด้านต่างๆ

             โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ ได้รับความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ใช้เวลาว่างช่วงวันหยุด และปิดภาคเรียน ให้เกิดประโยชน์กับสังคม และเป็นการสร้างรายได้เป็นทุนในการศึกษา
1
National Park Division, Protected Area Regional Office 3 (Banpong)
54/10 Khailuang Rd., Banpong, Ratchaburi 70000 Thailand
Tel. 032 200120 Fax : 032 200119 E-mail : np3banpong@gmail.com