+ ITA กรมอุทยานแห่งชาติฯ

+ ข้อมูลผู้บริหาร

+ อำนาจหน้าที่

+ แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา

+ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

+ สบอ.3 (บ้านโป่ง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะมีการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ของหน่วยงาน

Admin

 

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเปิดเผยข้อมูล ( Open Data)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

3.8 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

O22 : ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

3.10 การจัดจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

O30 : ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

3.11 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันการทุจริต ( Anti - Corruption Practice)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

3.13 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

3.14 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

3.15 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เลขที่ 54/10 ถ.ค่ายหลวง ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

โทร. 032-211025 โทรสาร.032-221932 E-Mail : paro3@dnp.mail.go.th