+ โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

+ ตัวชี้วัดและเกณฑ์ฯสำนักงานสีเขียว ปี 2562

+ จัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

+ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

+ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

 

 

 

โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office

ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้ สารเคมีอันตราย รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับสำนักบริหารพื้นที่อนุรัก์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ได้มีประกาศ เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ความว่า " ใช้พลังงานอย่างประหยัด ร่วมขจัดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม " ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562

 

 

+ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. (คลิก)

+ รายงานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 (คลิก)

+ แผนการดำเนินงานหมวดที่ 1 (คลิก)

+ การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คลิก)

+ ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ฉบับลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 (คลิก)

+ ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม (คลิก)

+ สรุปทะเบียนและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม (คลิก)

+ ตารางวิเคราะห์กระบวนการทำงาน (Process Flow Analysis) (คลิก)

+ ทะเบียนระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร ปี พ.ศ. 2562 (Environmental and Resource Indentification) (คลิก)

+ การประเมินนัยสำคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้านมลภาวะ (คลิก)

+ การประเมินนัยสำคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้ทรัพยากร (คลิก)

+ ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้านมลภาวะที่มีนัยสำคัญ (คลิก)

+ ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้ทรัพยากรที่มีนัยสำคัญ (คลิก)

 

 

+ แผนการดำเนินงานหมวดที่ 2 (คลิก)

 

 

+ แผนการดำเนินงานหมวดที่ 3 (คลิก)

+ มาตรการการใช้ห้องประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) (คลิก)

 

 

+ แผนการดำเนินงานหมวดที่ 4 (คลิก)

 

 

+ แผนการดำเนินงานหมวดที่ 6 (คลิก)

 

 

+ แผนการดำเนินงานหมวดที่ 6 (คลิก)

+ จัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (คลิก)

 

+ นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ลด คัดอยกขยะมูลฝอย และรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก" ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 

ประสานงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) อ.บ้านโป่ง) จ.ราชบุรี 70110

โทร.032-211025 ต่อ 213 (ฝ่ายประสานราชการ) E-Mail:: paro3@dnp.mail.go.th