เมนูหลัก

+ โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

+ ตัวชี้วัดและเกณฑ์ฯสำนักงานสีเขียว ปี 2562

+ จัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

+ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

+ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

+ คณะกรรมการและคณะทำงาน

 

 

 

 

 

โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office

ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้ สารเคมีอันตราย รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับสำนักบริหารพื้นที่อนุรัก์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ได้มีประกาศ เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ความว่า " ใช้พลังงานอย่างประหยัด ร่วมขจัดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม " ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562

 

 

+ ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561(คลิก)

+ การประชุม คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 (คลิก)

+ แผนการดำเนินงานหมวดที่ 1 (คลิก)

+ การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คลิก)

+ ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ฉบับลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 (คลิก)

+ การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. (คลิก)

+ ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) (คลิก)

+ ทะเบียนระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) (คลิก)

+ ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2561 (คลิก)

 

 

+ แผนการดำเนินงานหมวดที่ 2 (คลิก)

+ โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) (คลิก)

+ ภาพข่าวการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (คลิก)

 

 

+ แผนการดำเนินงานหมวดที่ 3 (คลิก)

+ มาตรการการใช้ห้องประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) (คลิก)

+ โครงการเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน LED (คลิก)

+ สรุปเปรียบเทียบการใช้พลังงาน สาธารณูปโภค (คลิก)

+ บันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้า (คลิก)

+ บันทึกการใช้น้ำประปา (คลิก)

+ บันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (คลิก)

+ รายงานข้อมูลการใช้กระดาษ (คลิก)

 

 

+ แผนการดำเนินงานหมวดที่ 4 (คลิก)

+ มาตรการจัดการขยะ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) (คลิก)

 

 

+ แผนการดำเนินงานหมวดที่ 6 (คลิก)

+ แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (คลิก)

+ โครงการ "จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" (คลิก)

+ กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ (คลิก)

+ แผนดูแลสถานที่ปฏิบัติงาน (คลิก)

+ แผนดูแลสนามหญ้า พื้นที่สีเขียว (คลิก)

+ แผนดูแลป้องกันสัตว์นำโรค (คลิก)

+ การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) (คลิก)

 

 

+ แผนการดำเนินงานหมวดที่ 6 (คลิก)

+ ฐานข้อมูลรายการการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (คลิก)

+ มาตรการการจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (คลิก)

 

+ นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ลด คัดอยกขยะมูลฝอย และรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก" ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562

 

 

 

 

 

+ วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เป็นประธานเปิดโครงการ "จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

 

 

+ ดำเนินการเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน LED ให้กับอาคารพระพิทักษ์ไพรวัน จำนวน 117 หลอด (หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน)

 

 

 

+ ดำเนินการล้างแผ่นกรองอากาศ ของเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เป็นประจำ โดยถือปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง (หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย)

 

 

 

+ ดำเนินการตามแผนการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) (หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย)

 

 

 

+ จุดทิ้งขยะรีไซเคิล บริเวณด้านหลังอาคารพรพิทักษ์ไพรวัน (หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย)

 

 

 

+ ถังดักไขมัน (หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย)

 

 

 

+ อบรมซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) (หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย)

 

 

+ การการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) (หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก)

 

 

 
 

ประสานงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) อ.บ้านโป่ง) จ.ราชบุรี 70110

โทร.032-211025 ต่อ 213 (ฝ่ายประสานราชการ) E-Mail:: paro3@dnp.mail.go.th