ฝ่ายการเงินบัญชีและงบประมาณ

- บัญชีสรุปรายละเอียด TOR

- บัญชีวัสดุ

- แผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

- ค่าตอบแทนนักศึกษา

- แบบฟอร์มค่าใช้สอย(ซ่อม)ต่ำกว่า 5,000 บาท  

- แบบฟอร์มค่าใช้สอยต่ำกว่า 5,000 บาท

- แบบฟอร์มตั้งแต่ 5,000 ขึ้นไป ทำ PO และ EGP

- แบบฟอร์มรายงานขอจ้าง TOR

- แบบฟอร์มค่าวัสดุต่ำกว่า 5,000 บาท 

- แบบฟอร์ม Po

- แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน 07/04/2560 

- แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (ร้านค้า) 

- แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร

- แบบแจ้งข้อมูลการรับเงิน KTB Corporate online

- (ตัวอย่าง) หน้างบใบสำคัญ (คลิก)

ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล

- ประกาศกรมอุทยานฯ เรื่องข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมกรมอุทยานแห่งชาติฯ 

 

Communication

- แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม  (doc)  (pdf)

- แบบฟอร์มขอใช้ระบบเครือข่าย สบอ.3(บ้านโป่ง)

- แบบคำขอนำอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์เชื่อมต่อระบบเครือข่าย สบอ.3(บ้านโป่ง)

- แบบคำขอใช้ E-Mail ของกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ  

- คู่มือการดูแลบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

- ฟอร์นมาตรฐาน TH-sarabun

- E-Radio dnp 

 

 

 

   

 

 

 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110  โทร 032-211025  โทรสาร 032-221932